ലോൺമാർക് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി തുടങ്ങു കെ.ജി വാഷ് ലോൺഡ്രി ഫ്രാഞ്ചൈസി 5.5 Lakh + GST ലൈവ് ലോൺഡ്രി ഫ്രാഞ്ചൈസി 9 Lakh + GST മിസ്റ്റർ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി 18 Lakh + GST സൂപ്പർ വാഷ് ലോൺഡ്രി ഫ്രാഞ്ചൈസി 8.5 Lakh + GST സൂപ്പർ വാഷ് പ്ലസ് ലോൺഡ്രി ഫ്രാഞ്ചൈസി 9.5 Lakh + GST കളക്ഷൻ സെന്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസി 3 Lakh + GST

ജോബി കെ എം - Laundry Man Of India - "ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അലക്കുകാരൻ" വിവിധതരത്തിലുള്ള ഫ്രാൻഞ്ചൈസി മോഡലുകളാണ് കേരള മാർക്കറ്റിനായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 

"ലോൺഡ്രി ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ"

Mr.Joby KM  - Laundry Man Of India introduce different Franchise models. Are you looking for a career that allows you to work independently while helping others find their ideal Business Opportunity? Are you planning to make a income through online presence? If you are intrested contact us. The enormous possibilities of laund....

 • Read more
 • Mr.Joby KM  - Laundry Man Of India introduce different Franchise models. Are you looking for a career that allows you to work independently while helping others find their ideal Business Opportunity? Are you planning to make a income through online presence? If you are intrested contact us.

  The enormous possibilities of laundry and dry cleaning service brand have to repeatedly say, it has everything that you would prefer from a pleasant arena ensuring the revenue generation and job opportunities. The laundry service market in India shows the glitz of good signs, in India the current scenario shines much better than ever before and in accordance with Euro monitor International the laundry service market is expected to grow to $ 76.5 billion next year. Their studies and observations found that by the end of 2020, more than three million households will need laundry services on a weekly basis. So undoubted the inevitability for laundry would surely demand the growth of the laundry industry. Of course this is the apt juncture, the right time when Launsmart meaningfully introducing exclusive laundry and dry cleaning service brand. 

  A Modern Approach to an Established Laundry

  Launsmart Franchise a profitable business model with a low investment and different innovative ideas. Our proven model works and produces exceptional results; we make use of the latest technology, create creative marketing campaigns and offer compreh....

 • Read more
 • Launsmart Franchise a profitable business model with a low investment and different innovative ideas. Our proven model works and produces exceptional results; we make use of the latest technology, create creative marketing campaigns and offer comprehensive support to our franchisees to ensure our place in the rapidly growing laundry industry.

  LaunSmart is a project ventured as a new facet of Laun Mark India Pvt Ltd, it has to mention as a world class and exclusive laundry and dry cleaning service brand. LaunSmart hopefully entered in to Kerala market by introducing separate machines for wash, dry and fold, iron and laundry, and dry clean machines. All the machines are different in its area, features and functions. So each category is specifically designed for its particular use. It’s right telling, they’re notable due to the reason where Laun Smart is engaged with the developing and manufacturing of precision products for every purpose in the area of laundry and dry cleaning.

  Join Us Success Is Yours!

  Find your suitable business. We attached all range of laundry, dry cleaning, franchise, entrepreneur, consultancy related information in following websites. Join with us grow together.

  kgwash
  KG WASH FRANCHISE

  KG Wash Laundry Franchise is low cost laundry fran...

  View Profile

 • Read more
 • KG Wash Laundry Franchise is low cost laundry franchise. It is suitable for laundry, wash and fold, wash fold and iron, Steam Iron.

  livelaundry
  LIVE LAUNDRY FRANCHISE

  Live Laundry Franchise is Minimum cost l...

  View Profile

 • Read more
 • Live Laundry Franchise is Minimum cost laundry franchise. It is suitable for laundry, wash and fold, wash fold and iron, Steam Iron.Express Laundry and many more 

  mrdryclean
  Mr.DRY CLEAN FRANCHISE

  Mr.Dry Clean Laundry and Dry Cleaning Franchi...

  View Profile

 • Read more
 • Mr.Dry Clean Laundry and Dry Cleaning Franchise is low cost laundry franchise. It is suitable for laundry, wash and fold, wash fold and iron, Steam Iron.Dry cleaning , Stain Removing, Shoe Laundry, many more 

  chatbot
  CHATBOT FRANCHISE

  CHATBOT is India's leading customer support au...

  View Profile

 • Read more
 • CHATBOT is India's leading customer support automation platform. It helps to deliver delightful support experiences to our customers. Do you have a laundry dry cleaning business or planning to start a new one? Are you wondering how to start/run a laundry business, we will help you to solve your problem.

  superwash
  SUPER WASH FRANCHISE

  Super Wash Laundry Franchise is low cost laundry f...

  View Profile

 • Read more
 • Super Wash Laundry Franchise is low cost laundry franchise. It is suitable for Industrial laundry and Steam Iron. Mainly we can do the service for Hotel, Hospital, Resort, Lodge, etc..

  superwashplus
  SUPER WASH PLUS FRANCHISE

  Super Wash Plus Laundry Franchise is low cost laun...

  View Profile

 • Read more
 • Super Wash Plus Laundry Franchise is low cost laundry franchise. It is suitable for Industrial laundry and Steam Iron. Mainly we can do the service for Hotel, Hospital, Resort, Lodge more over we can do the catering, decorations work, etc..

  collectioncentre
  COLLECTION CENTRE FRANCHISE

  Collection Centre  Franchise is low cost laun...

  View Profile

 • Read more
 • Collection Centre  Franchise is low cost laundry and Dry Cleaning Collection Centre. It is suitable for Industrial laundry, Domestic Laundry, Dry Cleaning Service, Wet Cleaning Service and Steam Iron. Mainly we can do the service for Individuals, Home Pick Up and Delivery, Packages for  Hotel, Hospital, Resort, Lodge, catering, decorations work also

  xpresssteamiron
  X PRESS STEAM IRON FRANCHISE

  X Press Steam Iron Franchise is dedicated Ste...

  View Profile

 • Read more
 • X Press Steam Iron Franchise is dedicated Steam Ironing unit cum laundry and Dry Cleaning Collection Centre. It is suitable for  Steam Iron, Express Steam Iron. Collection Centre suitable for Industrial laundry, Domestic Laundry, Dry Cleaning Service, Wet Cleaning Service and Steam Iron. Mainly we can do the service for Individuals, Home Pick Up and Delivery, Packages for  Hotel, Hospital, Resort, Lodge, catering, decorations work also